Kommandocentralen som målestation

KOMMANDOCENTRALEN SOM MÅLESTATION, OG PERSONALE PROCIDURE VED ABC-ALARM

Af: Tommy Cassøe

Foruden at fungere som civilforsvarsområdets ”hjerne” har kommandocentralen også en anden funktion hvis landet eller et nabo land skulle blive ramt af en atomeksplosion.

I alle kommunale kommandocentraler er der en ABC-central hvor den lokale ABC officer kan lave de nødvendige udregninger for radioaktivt nedfald i det pågældende område. Men en ting er ABC udregninger noget helt andet er de faktiske forhold for et radioaktivt forurenet område. Til at bakke op om ABC beregningerne er det nødvendigt lave kontrol målinger i området. Det foregår på flere forskellige måder nemlig ved målinger fra landets luftmeldeposter, mobile målehold og måling fra kommandocentralen o.l.

Når kommandocentralen modtager meldinger om en atomeksplosion vil ABC-officeren straks overtage kommandoen i operationsrummet i samarbejde med civilforsvarslederen. Han vil omgående kontrollere de udregninger omkring nedfaldsvinkler i forhold til vejrsituationen som han i forvejen har lavet stadig holder stik. Han vil også give ordre til at opstille kommando-centralens intensitetsmåler så han kan følge med i strålings niveauet uden for centralen.

Kommandocentralens interne ordonnans som normalt funger som vagt ved KC, sørger nu for følgende:

Han henter centralens intensitetsmåler og opsætter den uden for kommandocentralen ca. 30 meter fra centralen og indstiller den til det laveste måle område som er 0 – 0,5 R/h (Rad i timen). Derefter opsætter han en telefon ved indgangen. Telefonen fungere fra nu af som adgangs-kontrol. Derefter låser han den store ståldør til kommandocentralen.

I indgangspartiet til de fleste KC’er sidder der et lille 6 polet-stik, hvor til der kan tilkobles en intensitetsmåler med et 30 meter langt kabel.
Nej det er ikke en postkasse der her er opstillet uden for kommandocentralen i Silkeborg. Det er i denne trækasse at intensitetsmåleren er placeret ca. 1 meter over jordoverfladen og tilsluttet til fjernaflæsningsudstyret inde i centralen via et 30 meter langt kabel.
Intensitetsmåler M/65 monteret i trækasse uden for kommandocentralen.
Inde i kommandocentralen er der en ABC-celle som ligger tæt på eller inde i selve kommandorummet. Det er her at fjern-aflæsningsudstyret er placeret. Skalaen på udstyret er identisk med skalaen ude på selve måleren. Der er tilsluttet et ekstra batteri til fjernaflæsningsudstyret.

Når ABC officeren har gennemgået sine beregninger og fundet ud af om der er risiko for radioaktivt nedfald i hans område (hvilket vi siger der er) giver han ordre til at iværksætte det trin i vagtberedskabet der hedder ”A-varsel” i KC og på udrykningsstationerne inden for civilforsvarsområdet.

Det er nu Signalleder II’s opgave at iværksætte A-varsel i kommandocentralen. Det betyder at alt personale i centralen skal gøre følgende:

– indsatsuniformens buksesnører hægtes i støvlernes nederste hægter og snører stramt til.

– indsatsuniformens jakke nederste snøre justeres, således at jakkens søm slutter tæt til kroppen.

– halstørklædet opbevares om halsen, uden at dække ansigtet.

– hætte påknappes indsatsuniformens jakke.

– hansker og hjelm og jakke skal til stadighed være inden for rækkevidde.

Signalleder II sørger også for at vagten ved KC inddrages og at der opsættes en telefon ved indgangen hvorefter ståldøren låses. Det er den eksterne ordonnans II’s opgave at sørge for ingen forlader KC uden tilladelse fra ABC officeren.

Samtidig sørger signalchefen for at der iværksættes støvventilation og at centralens støvfiltre efterses og klargøres til lang tids drift. Det er iøverit telefonisten i telefonbås nummer 1 der betjener ventilationsanlægget.

Her et moderne støvfilteranlæg i Silkeborg KC fra 1984 med et trelags sig-sag filter.

Den interne ordonnans som før var vagt ved KC skal nu sørge for af ingen uvedkommende for adgang til KC og hjælpe med rensning og kontrolmåling af det personale der skulle komme til KC inden de får adgang til selve kommandocentralen. Det er iøverit også ham der betjener centralens nødstrøms generator hvis by-strømmen skulle svigte.

Senere kan der blive tale om vagtberedskabs trinet ”A-Alarm” det ændre ikke noget ved de foranstaltninger der allerede er sat i værk. Men hvis det bliver nødvendig at forlade kommandocentralen skal følgende foretages:

– halstørklæde anlægges, så det dækker næse og mund, nakke og hals.

– hætten trækkes over hovedet og strammes til.

– hjelm anlægges, og hagerem justeres.

– hansker anlægges, og ærmerne knappes over hanskernes manchetter.

Derud over skal hver person medbringe de ting som er anvist så kommandoføringen kan ske fra et nyt sted. Det er f.eks. varslingstelefonistens opgave at medbringe de to radiovarslingsmodtagere hvis kommandocentralen forlades.

Hvis intensiteten steg til mere end 0,5 R/h var det intern ordonnansens opgave at iføre sig ABC-dragt og gå ud af centralen for stille intensitetsmålerens måleskala op på næste trin som er 0 – 5 R/h. intensitetsmåleren har i alt 4 måleskalaer der går helt op til 500 R/h. Han skulle renses i gasslusen før han igen kunne komme ind i kommandocentralen.

I enkelte kommandocentraler findes der skabe med ABC-udrustning til brug for det mandskab der skulle betjene generator eller intensitetsmålere uden for centralens ABC-sikrede område.

I Ikast kommandocentral havde man som det eneste sted i Danmark en anden type intensitetsmåler som man kørte forsøg med. Denne intensitetsmåler kunne ikke kun aflæses men også fjernstyres inde fra kommandocentralen. Intensitetsmåleren kom dog aldrig i brug i andre områder.

Forsøges intensitetsmåler som blev brugt i Ikast kommando-central. Det helt nye og smarte ved denne måler var at ABC-officeren i ro og mag kunne sidde beskyttet inde kommando-centralen og skifte måleskala på instrumentet. Den lille hvide boks skulle monteres uden for og kablet skulle føres ind til måleinstrumentet.

I situationer hvor der er tale om C-angreb (angreb med kemiske våben) vil der blive iværksat C-varsel hvilket vil betyde at signalleder II vil give personalet i KC ordre til at gøre følgende:

– beskyttelsesmaskens øjenglas efterses.

– filtrator efterses og monteres på beskyttelsesmasken.

– hætte påknappes indsatsuniformens jakke.

– indsatsuniformens jakke nederste snøre justeres, således at jakkens søm slutter tæt til kroppen.

– hansker og hjelm skal til stadighed være inden for rækkevidde.

– feltflaskens vandindhold efterses.

– støvler og sokker aftages og pudres indvendigt med antigaspudder.

– støvlerne gives et ekstra lag sværte eller vaseline.

– sporepapir påklæbes (højre underarm, venstre overarm – på jakken, samt venstre underben).

– C-førstehjælpsmidler kontrolleres.

– indsatsuniformens buksesnører hægtes i støvlernes nederste hægter og snører stramt til.

Alle andre foranstaltninger er de samme som ved A-varsel bortset fra at der nu vil blive foretaget gasventilation i stedet for støvventilation.

Hvis vagtberedskabs trinet bliver hævet til ”C-Alarm” ændre det ikke noget ved de foranstaltninger der allerede er sat i værk. Men hvis ventilationsanlægget svigter elle det bliver nødvendig at forlade kommandocentralen skal følgende foretages:

– beskyttelsesmaske anlægges.

– der foretages om nødvendigt gasrensning.

– hætten trækkes over hovedet og strammes til.

– hjelm anlægges, og hagerem justeres.

– hansker anlægges, og ærmerne knappes over hanskernes manchetter.

I tilfælde af at man var nød til at forlade en kommando-central skulle man rent faktisk have udpeget en lokalitet hvor man kunne oprette en ny KC. Men det var kun de færreste CF-områder der havde udpeget sådan en lokalitet i det man mente at krigen nok alligevel var tabt hvis kommandocentralen faldt.